Regulamin + RODO

 1. Serwis internetowy AmicoPrint.pl jest własnością Amico Group Krzysztof Ochał
  z siedzibą w Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej pod numerem 180933597, NIP 6782591862.

 2. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej AmicoPrint.pl. Zmiana regulaminu następuje przez jego publikację na stronie AmicoPrint.pl. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji. Postanowienia zmienionego regulaminu mogą być skuteczne tylko i wyłącznie w stosunku do zdarzeń, które będą miały miejsce po zamieszczeniu treści nowego regulaminu stronie AmicoPrint.pl.

 3. Warunkiem korzystania z usług Amicoprint jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 4. W zakresie nieskodyfikowanym przepisami prawa ani nieujętym w regulaminie zastosowanie mają powszechnie uznane zasady i dobre praktyki.

 5. Klientem Amicoprint mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także inne jednostki, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

  DEFINICJE

 6. Amicoprint – Amico Group Krzysztof Ochał, Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce, Regon: 180933597, Nip: 6782591826.

 7. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi elektronicznej w celu zawarcia umowy sprzedaży z Amicoprint.

 8. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi elektronicznej poprzez stronę AmicoPrint.pl.

 9. Kontem jest oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane klienta w tym informacje o złożonych zamówieniach.

 10. Katalogiem jest część serwisu AmicoPrint.pl zawierająca prezentację produktów znajdujących się w ofercie Amicoprint wraz z ich cenami, warunkami płatności i dostaw etc.

 11. Usługą elektroniczną jest usługa świadczona drogą elektroniczną przez Amicoprint za pośrednictwem serwisu internetowego AmicoPrint.pl.

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 12. Przedmiotem działalności Amicoprint jest odpłatne świadczenie usług oraz sprzedaż produktów w zakresie poligrafii i druku, samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami gospodarczymi.

 13. Działalność prowadzona jest za pośrednictwem usługi elektronicznej w postaci serwisu internetowego AmicoPrint.pl.

 14. Jakiekolwiek informacje, w szczególności katalog produktów. zamieszczone w serwisie AmicoPrint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zakupu produktów.

  DANE OSOBOWE

 15. Dane osobowe przekazywane przez klientów Amicoprint są przetwarzane przez Amicoprint – Amico Group Krzysztof Ochał, Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce, Regon: 180933597, Nip: 6782591826.

 16. Do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

  15.1 adres email

  15.2 imię.

 17. Do prawidłowej realizacji zamówień niezbędne jest ponadto podanie następujących danych osobowych:

  16.1 nazwisko

  16.2 adres zamieszkania

  16.3 adres dostawy

  16.4 numer telefonu.

 18. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:

  18.1 Poprawnej realizacji zamówienia, w szczególności:

  18.1.1wysłania wiadomości z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta

  18.1.2 informacji etapach i statusach realizacji zamówienia

  18.1.3 anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia

  18.2 Przesyłania na podany adres e-mail, podany adres komunikatora, konto w serwisie społecznościowym, treści marketingowych, tj. informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Amicoprint, jeżeli klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.

 19. Powierzone dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu email są przekazywane firmie kurierskiej tylko i wyłącznie w celu realizacji dostaw produktów.

 20. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania za pomocą podstrony Moje Konto w zakładce Dane Osobowe. Klient ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 21. Pozostałe zasady dotyczące danych osobowych uregulowane są w osobnym dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym na stronie internetowej AmicoPrint.pl

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 22. W celu umożliwienia dokonywania zakupów należy poprawnie zarejestrować konto w serwisie.

 23. Klient składa ofertę zakupu („zamówienie”) poprzez, dokonanie wyboru produktów, naniesienie nań projektu graficznego następnie umieszczenie ich w elektronicznym „koszyku”. Następnie klient wypełnia formularza zamówienia („krok po kroku”). Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

 24. Po weryfikacji tak złożonego zamówienia Amicoprint przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail, ewentualnie proponuje modyfikację lub odrzuca zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty zakupu, tym samym dochodzi do zawarcia pomiędzy klientem i Amicoprint umowy sprzedaży.

 25. Amicoprint rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu zapłaty.

 26. Szacunkowy czas realizacji zamówienia uwzględniający stany magazynowe i pozycję zamówienia w kolejce jest podawany w wiadomości e-mail potwierdzającej jego przyjęcie. W zależności od dostępności odpowiednich produktów lub materiałów a także aktualnych możliwości technicznych Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. W razie wydłużenia czasu realizacji ponad szacunkowy czas podany w potwierdzeniu klient zostanie poinformowany niezwłocznie w wiadomości email.

  ROZLICZENIA I OPŁATY

 27. Korzystanie z usługi elektronicznej, zgodnie z jej przeznaczeniem jest bezpłatne.

 28. Ceny podawane w serwisie wyrażone są w Polskich Złotych i zawierają podatek VAT.

 29. Klienta obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

 30. Co do zasady rabaty, promocje, zniżki, etc. nie podlegają łączeniu ani sumowaniu. Amicoprint może wyłączyć lub ograniczyć tę zasadę w odniesieniu do pojedynczych akcji lub ich grup poprzez zamieszczenie w katalogu lub w wysłanej wiadomości jasno sformułowanego komunikatu.

 31. Za zapłatę uważa się uznanie konta bankowego Amicoprint lub w razie gdy pośrednikiem w realizacji płatności jest jeden z partnerów obsługujących płatności uzyskanie przez płatność statusu uniemożliwiającego jej anulowanie lub zmianę na żądanie klienta.

 32. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

  REKLAMACJE

 33. Reklamowane produkty klient dostarcza na własny koszt, który jest zwracany w przypadku stwierdzenia, że wada lub niezgodność z umową istniały w chwili wydania.

 34. Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki na czas transportu, w szczególności za opakowanie zapewniające nienaruszalność przesyłanego produktu.

 35. Do reklamowanego produktu należy dołączyć żądanie reklamacyjne. Dla celów usprawnienia obsługi reklamacji wskazanym jest podanie numeru zamówienia lub dołączenie kopii dowodu sprzedaży.

 36. W razie nieuznania reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia produktu.

 37. Reklamacji nie podlega niezgodność wizualnych cech wydruku polegająca na różnicy w prezentacji internetowej wyświetlanej na ekranie komputerowym w stosunku do wyglądu rzeczywistego, która wynika z powodów technicznych, w szczególności zaś z niedokładności w odwzorowywaniu odcieni kolorystycznych przez ekrany komputerowe.

 38. Reklamacji nie podlegają mogące pojawić się ( wynikające z ograniczeń technologicznych ) różnice do milimetra w każdą stronę. Dlatego należy zawsze zachowywać bezpieczny margines od lini cięcia.

 39. Jakość końcowego produktu uzależniona jest w znacznym stopniu od parametrów dostarczonych projektów graficznych. Amicoprint nie dokonuje sprawdzenia dostarczonych projektów przed ich naniesieniem na produkcie, dlatego nie bierze odpowiedzialności za skutki wadliwego lub niezgodnego ze sztuką sporządzenia projektów przez klienta, w szczególności zbyt niską rozdzielczość dostarczonej grafiki, za mały kontrast pomiędzy elementami i nieprawidłowe proporcje obrazów.

 40. Amicoprint zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli właściwości otrzymanych projektów odbiegają znacząco od przyjętych standardów.

 41. Przechowywanie produktu nieodebranego po zakończeniu procedury reklamacyjnej podlega opłacie w wysokości 50 zł miesięcznie za każdy m2 zajmowanej powierzchni.

 42. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu AmicoPrint.pl można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: amicoprint@gmail.com lub też pisemnie na adres: Amico Group Krzysztof Ochał, Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce.

  ZWROTY

 43. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym produktem. Produkt w stanie niezmienionym powinien zostać odesłany do Amicoprint na koszt konsumenta, jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 44. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w odniesieniu do świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Amicoprint przekazuje do wiadomości , iż produkty i usługi oferowane przez Amicoprint ze względu na nadawanie im cech indywidualnych poprzez naniesienie grafiki według wzoru dostarczonego przez klienta, mogą spełniać powyższy warunek.

 45. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od zawarcia umowy.

 46. Amicoprint nie odbiera przesyłek wysyłanych „za pobraniem”.

  WYSYŁKA

 47. Amicoprint dostarcza przesyłki kurierem pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

 48. W razie niedostarczenia przesyłki z winy klienta Amicoprint może naliczyć opłatę za ponowne dostarczenie przesyłki a także opłatę za przechowywanie, w wysokości 50 zł miesięcznie za każdy m2 zajmowanej powierzchni. Ponowne dostarczenie produktu będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu produktu (koszty równe kosztom dostawy) oraz opłaceniu kosztów ponownej wysyłki.

 49. Amicoprint nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki wskutek nieobecności adresata w miejscu podanym przez klienta jako miejsce doręczenia.

 50. W przypadku istotnych wątpliwości co do poprawności danych teleadresowych, w szczególności braku danego adresu w ogólnodostępnych bazach adresów, nieprawidłowego kodu pocztowego, itp., Amicoprint skontaktuje się z klientem poprzez e-mail w celu weryfikacji danych. W razie braku kontaktu zamówienie może zostać anulowane.

  PRZERWY TECHNICZNE

 51. Amicoprint dopuszcza przerwy i ograniczenia w świadczeniu usługi elektronicznej spowodowane zmianami lub konserwacją oprogramowania lub infrastruktury.

 52. O planowanych przerwach informuje się przez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w sekcji Aktualności, z minimum 12 godzinnym wyprzedzeniem.

 53. Amicoprint nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

 54. Amicoprint nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie produktów w tym niezastosowanie się do instrukcji i zaleceń użytkowania dostarczonych klientowi. W szczególności dotyczy to ostrzeżeń i instrukcji zamieszczonych specyfikacji danego produktu.

  PRAWA AUTORSKIE

 55. Klient gwarantuje że posiada prawa autorskie do dostarczonych utworów w zakresie co najmniej uprawniającym go do użytkowania zakupionego nośnika utworu - produktu zgodnie z przeznaczeniem.

 56. Klient zachowuje majątkowe prawa autorskie do utworów wykonanych we własnym zakresie, bez użycia oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki zamieszczonego w serwisie AmicoPrint.pl.

 57. Klient zezwala Amicoprint na nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie własnych utworów, w celu ich prezentacji w serwisie internetowym Amicoprint, w dowolny sposób, formie i ilości.

 58. Amicoprint pozwala na wykorzystywanie szablonów zamieszczonych w serwisie do wykonywania projektów graficznych, tylko i wyłącznie przy użyciu oprogramowania zamieszczonego w serwisie i w celu realizacji zamówienia. Amicoprint zezwala na wykorzystywanie tak powstałych utworów wyłącznie na nośnikach - produktach zakupionych w Amicoprint i zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykorzystywanie, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie szablonów oraz powstałych z ich wykorzystaniem utworów pochodnych w jakimkolwiek innym celu jest zabronione.

 59. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego ich praw autorskich. W takim przypadku wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, obciążą bezpośrednio klienta.

 60. Amicoprint może odmówić realizacji zamówienia na każdym etapie w razie powzięcia informacji, że dostarczone przez niego utwory naruszają prawa osób trzecich lub zawierają treści których drukowanie łamie obowiązujące prawo.

 61. W celu poprawnej współpracy ze stroną AmicoPrint.pl infrastruktura klienta musi spełniać następujące wymagania: Przeglądarka Mozilla Firefox w wersja 22 lub wyższa albo Microsoft Internet Eksplorer wersja10 lub wyższa albo Google Chrome wersja 0.3.154 lub wyższa albo Safari wersja 6.0 lub wyższa, Adobe Flash Player wersja 11.2 lub wyższa, zainstalowane oprogramowanie Java Runtime Environment wersja 7 lub wyższa i włączona obsługa tej technologii w przeglądarce internetowej, włączona obsługa plików Cookies.

 62. Dla prawidłowej współpracy ze wszystkimi projektami AmicoPrint.pl wskazane jest posiadanie komputera posiadającego procesor dwurdzeniowy 3GB oraz 4-8GB RAM. Słabsze komputery będą współpracowały z większością produktów jednak mogą mieć problem z obsługą dużych projektów.


RODO - Informacje

 

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu amicoprint.pl jest Amico Group Krzysztof Ochał z siedzibą w Zagorzyce 485, 39-126 Zagorzyce,

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 180933597, NIP 6782591862 .

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującym administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: 

sklep@amicoprint.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Amico Group Krzysztof Ochał, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

Okres przechowywania danych

 

              

Wyrażenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres

sklep@amicoprint.pl

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

Stosowny wniosek można złożyć na adres sklep@amicoprint.pl

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:


Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:

 

2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym w formie profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny (w tym do profilowania), jednakże nie będzie to wpływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez Amico Group Krzysztof Ochał polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji i potrzeb.